Sasha

Theren’s giant poisonous snake companion.

Sasha

Ur-Delth Sebos